Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Den simple (Den formelle er herunder).

  • Min timepris er 1250 kr. + moms pr. påbegyndt time.
  • Du kan købe et klippekort hos mig. Således betaler du kun pr. 15 min.
  • Et klippekort er gyldigt i 1 år, og refunderes ikke.
  • Hvis vi holder møder, så betaler du for transporttid, mødetid og eventuel opfølgning eller forberedelse.
  • Din faktura kommer som udgangspunkt i slutningen af måneden. Ved køb af klippekort ofte før.

Handelsbetingelser for Gazelle Marketing ApS

Handelsbetingelser for:

Gazelle Marketing ApS
Kærholmen 19
4000 Roskilde

CVR: 38 31 76 87

1. Generelle betingelser

1.1 Nærværende standardbetingelser er gældende for alle leverancer fra Gazelle Marketing ApS.

1.2 Standardbetingelserne udgør, sammen med i øvrigt skriftligt materiale, kontraktgrundlaget for projekter hos Gazelle Marketing ApS.

1.3 Standardbetingelserne er udelukkende gældende for projekter af/fra Gazelle Marketing ApS og derfor ikke eventuelle leverancer fra tredjepart.

1.4 Ved ”kunden” eller bøjninger heraf forstås den juridiske person, der tildeler Gazelle Marketing ApS et projekt.

1.5 Standardbetingelserne er gældende for både større og mindre opgaver indmeldt mundtligt, gennem telefon eller pr. e-mail selvom der fra disse ikke direkte henvises til standardbetingelserne.

1.6 Gazelle Marketing indgår konsulentarbejde i henhold til fastpris betaling og timebaseret betaling. Hvor intet andet fremgår, så er aftalen timebaseret. Det betyder der faktureres pr. faktisk forbrugt tid.

2. Priser og betaling

2.1 Gazelle Marketing ApS fakturerer i henhold til standard timepris, hvad angår mindre opgaver. En mindre opgave forekommer, når der ikke aftales fastpris for projektet.

2.2. Gazelle Marketing ApS har en standard timepris på 1250 dkk / time.

2.3. Gazelle Marketing fakturerer månedsvis bagud eller ved afsluttet af projekt. Alle klippekort faktureres forud, og arbejdet påbegyndes føst ved betaling – på den måde holdes udgifterne nede.

2.4. Regninger forfalder til betaling 7 dage efter udstedelse.

2.5. Tidsforbrug til transport og møder faktureres for løbende tidsforbrug.

2.6. Gazelle Marketing ApS pålægger et rykkergebyr på 100 kr. for hver opkrævet rykker ved for sen betaling.

2.7. Gazelle Marketing ApS opkræver i øvrigt morarente fra forfaldsdagen med rentelovens sats.

2.8. Alle priser er angivet i danske kroner uden moms.

2.9 Aflyses kursus/undervisning med kortere varsel end 24 timer, faktureres det fulde beløb. Aflyses kursus med længere varsel end 24 timer, faktureres kun forberedende tid.

2.10 Klippekort er gyldige i 1 år, og refunderes ikke. Ved klippekort indeholde timer, afregnes pr. 15 minut. ved telefonopkald, transport, møder og opgaver.

3. Rettigheder til Arbejdet

3.1. Alle rettigheder til den det udførte arbejder tilhører kunden efter endt betaling.

4. Tavshedspligt og referencer

4.1. Gazelle Marketing ApS forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger til tredjepart.

4.2. Gazelle Marketing ApS har ret til i markedsføringsøjemed at opgive kunden samt projektet og en eventuel slutkunde som reference efter skriftlig godkendelse fra kunden.

5. Force majeure

5.1. Gazelle Marketing ApS er ikke ansvarlig for skade eller mangler i projektets gennemførelse, som skyldes force majeure eller lignende forhold. 

Gazelle Marketing ApS er således fritaget for ansvar over for kunden, såfremt Gazelle Marketing ApS forhindres i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen på grund af forhold, som Gazelle Marketing ApS ikke er herre over, og som Gazelle Marketing ApS ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset på aftaletidspunktet.

6. Tvister

6.1. Enhver tvist vedrørende fortolkningen af denne aftale eller tvister der opstår i forbindelse med dens indgåelse, gennemførelse eller ophør, skal endeligt og bindende for parterne afgøres ved Københavns Byret som første instans.

Scroll to Top